Día de la Muntanya Neta 2020 - Almenara

Día de la Muntanya Neta 2020
Transport Públic i Sostenibilitat

Almenara
TRANSPORT PÚBLIC I SOSTENIBILITAT

El model de mobilitat actual produeix impactes en la salut pública, en el medi ambient local i global, en la societat i en l’economia individual i col·lectiva. Com-porta accidentalitat, malalties derivades de la contami-nació atmosfèrica, sedentarisme, obesitat; contamina-ció atmosfèrica, acústica; excessiva ocupació de l’es-pai i molts altres impactes directes o indirectes.
El concepte de mobilitat sostenible es basa en tres pilars: foment dels modes sostenibles (caminar, bici-cleta i transport públic), racionalització de l’ús de l’au-tomòbil i urbanisme responsable. La participació ciu-tadana té un paper clau en la consecució d’un resultat satisfactori en aquesta transformació; aquesta nova cultura implica canvis d’hàbits que sense una sensibili-tzació prèvia és difícil que s’establisquen socialment.

CONFERÈNCIA

L’activitat estarà precedida d’una conferència a càrrec de Carlos Domingo Soler, el divendres 25 de setembre a les 19:30 hores, a l’edifici de la Unión de Mutuas de l’avinguda de la Mare de Déu del Lledó 69 de Castelló, amb el títol “Transport públic i sostenibilitat”.

Conferenciant: Carlos Domingo Soler
Va nàixer a Borriana el 12/10/1954.
Enginyer de Camins, Canals i Ports (Universitat Politècnica de Valèn-cia).
Màster de Direcció i Gerència Pú-blica (Universitat Politècnica de València).

Trajectòria professional:

 • 1981 – 1984: Professor de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins. Universitat Politècnica de València.
 • 1984 – 1987: Enginyer de Camins de la Corporació Administrati-va Gran València i de l’Ajuntament de València.
 • Treball més significatiu: Redacció del Pla General d’Ordenació Urbana de València.
 • 1987 – 2005 i 2013 – 2015: Diversos llocs en la Generalitat en matèria de carreteres exercint funcions de planificació, projectes, direcció d’obra, coordinació, conservació i manteniment, contrac-tació, expropiació, programació d’inversions i gestió i direcció pública d’inversions i de personal.

Treballs més significatius:

 • Cap de la Divisió de Carreteres (1987/1995).
 • Elaboració i execució de l’I Pla de Carreteres de la Comunitat Valenciana aprovat en 1988.
 • Elaboració de les Normes de Coordinació de l’Àrea Metropolita-na de València.
 • Elaboració de la llei de carreteres de la Generalitat Valenciana. – Elaboració de l’II Pla de Carreteres de la Comunitat Valenciana aprovat en 1995.
 • 2005 – 2013: Cap de l’Àrea Tècnica de l’empresa pública València Parc Central Alta Velocitat 2003 SA encarregada de la gestió de l’Actuació Urbanística Parc Central de València.
 • 2015 – 2019: Director General d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat de la Generalitat.
 • Des de setembre 2019: Jubilat.
 • Des de 2005: Soci fundador del Centre excursionista de les Al-queries
EXCURSIÓ

L’excursió del 27 de setembre, recorrerà el Castell d’Almenara (178 m), el Punt del Cid (110 m), on s’alça una fortificació que alguns consideren d’origen romà i uns altres d’origen medieval, la Muntanya Blanca i els Estanys d’Almenara, on Enric Amer, d’Acció Ecologista Agró, ens parlarà de l’ecosistema dels ullals.
Itinerari: Estació d’Almenara – Castell d’Almenara – El Cid – Muntanya Blanca – Els Estanys – Estació d’Almenara.
Distància: 12,3 km
Desnivell: 380 m
Temps efectiru de marxa: 4:00 h.
Eixida en tren de rodalia (cadascú es pagarà el bitllet de tren) des de Castelló 8:20, Vila-real 8:28, Borriana/Alqueries, 8:33, Nules/La Vilavella 8:38. Arribada a Almenara 8:51 hores.
Eixida des de València Nord 8:25, València Cabanyal 8:38. Arribada a Almenara 9:10.
S’aconsella comprovar l’horari a la pàgina web de RENFE.
Data límit d’inscripció el dilluns 21 de setembre.
Observacions: cal dur bon calçat, protecció solar, aigua, esmor-zar, dinar i tot el que vulgueu compartir.

Per a inscriure-vos, podeu adreçar-vos a qualsevol de les asso-ciacions següents:

SOCIETAT EXCURSIONISTA DE VALÈNCIA
Tel.: 635 245 064
[email protected]
https://societatexcursionistadevalencia.org


CENTRE EXCURSIONISTA DE CASTELLÓ
Tel.: 964 234 490
[email protected]
www.cecs.es

CENTRE EXCURSIONISTA DE BENICÀSSIM
Tel.: 628 117 060
[email protected]
www.centreexcursionistabenicassim.org

SOCIETAT D’AMICS DE LA SERRA ESPADÀ (SASE)
Tel.: 634 540 956
[email protected]
www.serra-espada.org

CENTRE EXCURSIONISTA DE VILA-REAL
Tel.: 636 243 910
www.cevila-real.com

CENTRE EXCURSIONISTA LES ALQUERIES
Tel.: 685 385 876
[email protected]
www.cealqueries.es

CENTRE EXCURSIONISTA DE BORRIANA
Tel.: 650 285 484
[email protected]
www.mochilaybaston.com